top of page

האם מערכת החינוך באמת משפיעה על עיצוב תפיסותיהם המגדריות של נערים ונערות? 

תחום המחקר הביקורתי של מגדר וחינוך קובע בבירור שכן. סקירת ספרות זו, נועדה לרכז ממצאים עדכניים בנושא, תוך כדי הצגת הפרדיגמה ״חינוך מגיב למגדר״ האמורה לספק פתרון לבעיות המוצגות לאורך הסקירה. 

נערים, מגדר וחינוך - ממשבר לפתרון

אלימות מגדרית היא הגדרה שכוללת: הטרדה מינית, הדרה, הומופוביה ומופעי ביריונות למיניהם - המחקר כיום מצביע על קשר הדוק בין כל המרכיבים הללו. 

בבסיס הפגיעות האלימות הללו נמצא מכנה משותף אחד מרכזי והוא האי-שוויון. המאמר מציע פתרונות מערכתיים ואינדיבדואלים שבתי ספר יכולים לאמץ

ללא תקציבים מיוחדים, אלא בעיקר על-ידי שינוי התפיסה מענישה כאמצעי טיפול, לחינוך מקדים, מגיב למגדר. 

אלימות מגדרית - בעיות ופתרונות - הסבר מבואי לבתי הספר

כאשר משוחחים עם מורים ומורות אשר התנסו בהוראת גבריות ומגדר בכיתות, 

הדילמה שחוזרת שוב ושוב היא כיצד ניתן להתמודד עם הבנים בקבוצה ש"ממש לא קולטים את המסר...", שהם "כבויים" או ש"לא אכפת להם” - מאמר זה מציע הבהרות ופתרונות לנושא. 

מבוא לקראת עבודה מעשית עם נערים על תכנים של שוויון מגדרי

בכל רגע, המילה ״הומו״ יכולה לסמן מישהו, לאו-דווקא הומוסקסואל, אלא כל נער שהוא כרגע, באופן זמני, עשה משהו ״לא גברי״. בנים לומדים מגיל מוקדם שלהיות הומו, להיות חשוד כהומו, או אפילו להיות חסר יכולת להוכיח הטרוסקסואליות – הוא מצב שמעיד על חולשה ואין לו מקום או קבלה בתרבות הבית ספרית. 

המאמר מציע פתרונות בעזרתן יכול בית הספר לעבור תהליך של ריפוי והחלמה על-ידי עידוד רגישות מינית ומגדרית בקרב תלמידים. 

על הומופוביה, הסיבות להמשך התופעה, דרכי התמודדות אפשריות ומה זה שס״ג

מאמר מבקש לתת תשובה לשאלה  – כאשר רוצים ללמד נערים

התנהגויות מיניות חיוביות ובטוחות, מה בעצם צריך ללמד?

 מיניות גברית כמהלך חיים

bottom of page